Finlife spol. s r. o.

[Přeskočit navigaci]


PRODEJ ENERGIÍ

Ochrana osobních údajů – GDPR

Společnost FINLIFE spol. s r.o, IČO – 25245783 se sídlem T.G.Masaryka 1326, 347 01 Tachov zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni pod sp.zn. C vložka 12402 jako správce osobních údajů, Vás jako uživatele webových stránek www.finlife.cz informujeme o popsaném shromažďování osobních údajů ochrany soukromí.

Zpracování osobních údajů a jejich rozsah

V případě že nás kontaktujete v souvislosti s poskytováním našich služeb a produktů buďto přímo či prostřednictvím komunikace na dálku /telefon, e-mail apod./ , budete požádáni o poskytnutí určitých osobních údajů za účelem zodpovězení Vašich dotazů, předsmluvní komunikace nebo uzavření smlouvy. Požadovanými údaji mohou být:

 • aše jméno a příjmení
 • Obchodní označení
 • Adresa nebo místo podnikání
 • Bankovní spojení
 • Identifikační číslo a daňové identifikační číslo
 • E-mailová adresa
 • Telefonní číslo

Na našich webových stránkách Vás nesledujeme, takže se k nám dostanou jen ty osobní údaje,které nám poskytnete.

Účel a způsob zpracování osobních údajů

Údaje které nám poskytujete používáme k tomu, abychom Vás kontaktovali a zpětně Vám poskytly informace, o které jste nás požádali, nebo pro účely plnění našich povinnosti / smlouvy, dodávka produktů a služeb /. Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené a nezbytné ve vztahu k účelu zpracování.

Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy a poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na Vámi vznesené dotazy nebo Vámi požadované informace jsou naším smluvním požadavkem a jejich neposkytnutí může být důvodem neuzavření smlouvy nebo poskytnutí odpovědi na Vámi vznesené dotazy.

Osobní údaje budeme zpracovávat manuálně /tedy bez pomoci automatizovaných postupů/ i automatizovaně, přímo prostřednictvím svých k tomu pověřených zaměstnanců. Bezpečí Vašich osobních údajů je pro naši společnost prvořadá záležitost.

Kdo má přístup k Vaším osobním údajům

Vaše osobní údaje bude jako správce zpracovávat naše společnost a můžeme je za výše uvedenými účely předat našim subdodavatelům, aby pro nás provedli jejich zpracování. Osobní údaje mohou být předány:

 • externí účetní
 • externí advokátní kancelář
 • zpracovatelům, kteří naší společnosti poskytují serverové, webové nebo IT služby.

Všichni tito zpracovatelé Vašich osobních údajů jsou a po celou dobu zpracování zůstanou naší společnosti zavázáni k dodržování veškerých bezpečnostních opatření a zásad při nakládání s Vašimi osobními údaji, jimiž se řídí sama naše společnost.

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu nezbytně nutnou, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby či plnit vzájemnou smlouvu, nebo po dobu nezbytnou plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou Zákon o účetnictví, Zákon o archivaci a evidenci nebo Zákon o dani z přidané hodnoty. Uvedené platí pokud již jste nebo se v budoucnu stanete naším zákazníkem. Pokud se však naším zákazníkem nestanete /tzn. že k uzavření smlouvy o dodávce našich produktů a služeb nedojde/, pak Vaše veškeré osobní údaje v přiměřené době , nejpozději však do jednoho roku od jejich poskytnutí, zlikvidujeme.

Práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

 • právo na přístup k osobním údajům
 • právo na opravu
 • právo na výmaz
 • právo na omezení zpracování údajů
 • právo vznést námitku proti zpracování
 • právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese tachimex@seznam.cz. Stížnost pak můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů /www.uoou.cz/

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25.5.2018